UTTMD ANA TÜZÜĞÜ

UTTMD ANA TÜZÜĞÜ

 Madde 1‐Derneğin adı: “ULUSLARARASI TESİS TEKNİK MÜDÜRLERİ DERNEĞİ”  (ASSOCIATION OF INTERNATIONAL FACILITIES TECHNICAL MANAGERS) 

Kısa adı:UTTMD (IFTM) 

Derneğin merkezi Türkiye Cumhuriyeti İstanbul il sınırları içerisindedir ve derneğin  faaliyeti  süresince  bu  madde  değiştirilemez  ancak  mücbir  sebeplerden  (deprem,  savaş  vb.)büyük  nedenlerle geçici süre ile yönetim kurulu kararı ile başka bir ülkeye nakil edilebilir. Yurt  içinde  ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları  ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde  2‐  Dernek,  tüm  Turistik  tesislerin,  Yatay  ve  Dikey  binaların,  (Alış  veriş  merkezleri,  Sanayi, Fabrikalar, Hastane, Plaza ve vb.) ve bu tesislerin tüm bakım ve yönetiminden sorumlu  hizmet şirketlerinin ilgili Teknik Müdürlerinin ve IT bilişim birimlerinin, müşterek ihtiyaçlarını  karşılayarak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak  gelişmesini sağlamak, Tesisin Teknik işletmesi için ekonomik standartları sağlayacak hususları  devamlı araştırarak Tesislere tavsiyelerde bulunmak, dernek olarak uluslararası standartlara  ulaşmak,  meslek  odaları,  üniversite  ve  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  iş  birliği  yapmak,  dış  ülkeler  de  aynı  amaçlara  yönelik  derneklerle  ilişki  kurmak,  meslek  mensubu  ve  mesleğe  saygınlık kazandırmak, meslek mensubunu mesleki düzeyde geliştirmek, mesleğe aday olan  kişileri  yetiştirmek,  bunun  için  Dernek  kanalıyla  tesislere  stajyer  adı  altında  adayları  göndererek  peşinen  dernekçe  saptanmış  olan  eğitim  programına  göre  eğitmek  meslek  mensubu üyelerin teknik problemlerine çözüm üretmek, bilgi bankası kurmak, otel veya tesis  (Alış veriş merkezleri, Sanayi, Fabrikalar, Hastane, Plaza ve  rezidans vb.) inşa edecek kişi ve  kuruluşlara danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşları tavsiye etmek, ithal malı kullanması  zorunlu olan makine ve teçhizatın tespitini yapmak, bütün turistik tesis veya tesislerde (Alış  veriş  merkezleri,  Sanayi,  Fabrikalar,  Hastane,  Plaza  ve  Rezidans  vb.)  sözleşme  şartlarına   uygunluğun sağlanıp  sağlanmadığı hususunda tarafların talebi üzerine rapor hazırlanmasında  bu konunun uzmanlarını tavsiye etmek, çalışmakta olan tesislerin teknik yönden yenilenmesi  için  inceleme  yapmak  ve  rapor  vermek  üzere  konunun  uzmanlarını tavsiye  etmek,  işletme  yönünden teknik kuruluşunu organize etmek, isteyen kuruluşlara konunun uzmanlarını tavsiye  etmek, Turizm ve diğer Bakanlıkların talep edeceği konularda araştırma yaparak ilgili bakanlığa  rapor vermek, dernek turizm iş kolu aynı zamanda bir belediye hizmetlerinin hepsini bir arada  dünya vatandaşlarına uyarlamasıdır, dernek belediyelere turizm teknik danışmanlık hizmetleri  verebilir,  atık  ve  tehlikeli  atık  yönetmelikleri,  temiz  hava,  doğal  kaynak  sularında,  su  şartlarında, kimyasal ve mikrobiyolojik arıtmalarında,  trafik  sinyalizasyonunda, kanalizasyon  planlamasında, bacaların karbon salınımında ve doğalgaz bacalarının iyileştirilmesi ve kontrolü  yasalara uygun hale getirilmesi, can ve mal güvenliğinde, binalarda ve işletmelerde eğlence  merkezlerinde, sosyal tesislerde vb. yerlerde ses yönetmenliğini uygulamak, ses, ısı ve yangın  için  yalıtımlarda  belediyelerle  ve  itfaiyelerle  işbirliği  yapmak  ve  bu  amaçla  ticari  firmalar  kurmak  veya  ortak  olmak  için  faaliyetlerde  bulunur.  Turizm  okullarında  ve  diğer  mesleki  okullarında  seminer  düzenlemek  organizeler  yapmak,  dernek  faaliyetlerini  basın  ve  yayın  organları ile duyurmak, uluslararası projelere ortak olmak, otel ve diğer tesisler ile ilgili  teknik  müdür  sertifikasyonu  yapmak,  yayınlamak  ve  bu  eğitimi  vermek,  ayrıca  (UTTMD)  ULUSLARARASI  TESİS  TEKNİK  MÜDÜRLERİ  DERNEĞİ  kurulacak  olan  federasyonlar,  konfederasyonlar v.b. oluşumlara kurucu üye olmak, kurucu olmak ve temsil etmek 1 kurucu  üye atamak ve temsil organlarında görev alacak dernek üyelerini atamak v.b. konularda temsil  etmek.  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

a‐    Tamamen  kendi  dinamikleri  içerisinde  kendine  uygun  Dünyada  bir  turizm  iş  kanunu  çıkartılması  zorunluluktur.  Sektörde  Teknik  Müdürlerin  sezonluk  çalışması  askı  sorunu  ve  sertifikasyon sorunu gibi daha bir çok sorunun bu yasal düzenleme ile çözülebileceği açıktır.  Bunun için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak ve çözümler üretip uygulamaktır. 

b‐ Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için gerekirse sosyal taraflarla   ile  işbirliği  yaparak  kurs  ve  seminerler  düzenler,  düzenlenmesine  öncülük eder, ayrıca milli  eğitim bakanlığı ve meslek odaları nezdinde de belgelendirir. 

c‐  Amaçları  doğrultusunda  sosyal,  kültürel,  tarihsel,  sanatsal,  mesleksel,  eğitsel  ve  bilimsel  amaçlı  konferanslar,  seminerler,  paneller,  sempozyumlar  ile  tanıtıcı  ve  eğitici  toplantılar,  törenler, kermesler düzenlemek, araştırma ve kültür amaçlı geziler tertiplemek, sinema, video  belgesel ve CD ve mikro kayıtları v.b. ürünleri üretmek, dergi, gazete, kitap, broşür çıkartmak  ve sanal ortam siteleri açmak ve uygun şekilde programlamak. 

d‐ Amaçlarını gerçekleştirmek için, yasal sınırlamalar dışında, miktarı ve değeri kısıtlanmamış  taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma veya kiralama yoluyla sahip olmak, sahip  olduklarını satmak, devir veya ferağ etmek, iktisadi ve işletme ile ilgili şirket kurmak, amaçları  doğrultusundaki  kuruluşlarla  veya  şirketlerle  ortaklık  kurmak,  elde  ettiği  gelirleri  amaçları  doğrultusunda harcamak, gelirleri arttırmak için sahip olduğu değerleri kanunların müsaade  ettiği çerçevede değerlendirmek, Yönetim kurulu üyelerine ve ilgili sekreterliğe maaş ücreti  vermek, alınacak eğitim giderlerini karşılamak.  

e‐ İlgili  yasalar  çerçevesinde  sahip  olduğu  taşınmaz mallar  üzerinde  her  türlü  irtifak,  intifa,  sükna, rehin ve ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını tahsis etmek, bu hakları kullanmak,  sözleşmeler yapmak, işletmeler kurarak veya ortak olarak yönetmek. 

f‐  Amaçları  doğrultusunda  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  kurulu  bulunan  diğer  dernekler  ile  kurulacak  olan  federasyon,  konfederasyon,  vakıflar  ve  odalaşmak  için  kurulmuş  olan  aynı  ilkeleri  içeren  kuruluşlara  katılmak  veya  katıldığı  yönetimlerden  ayrılmak  için  yönetim  kurulunun  bir  kurucu  üye  v.b.  gibi  temsilci  atamak  ve  içerisindeki  görevlerde  temsilci  bulundurmak. 

g‐ Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanını değerlendirmek için lokal açmak, sosyal kültürel     tesisler kurmak, işletmek, işletmeciye vermek ve bunları teftiş etmek. 

h‐ Yurt dışında gerekli görüldüğünde eğitim, lisan, mesleki kurslara katılmak, orada belli bir  süre  ikamet  etme  durumunda  dernek  üyelerinin  vize  v.b.  konularını  çözmek,  sigortalarını  yapmak, harcırah vermek. 

i‐  Yönetim kurulu başkanı ve gerekli gördüğü kişiler yurt dışında ikame eder ve bunun için tüm  masrafları konaklama ve seyahat ücretleri dahil dernek tarafından karşılanır. 

j‐ Yönetim kurulu üyeleri için huzur bedeli genel kurul kararı ile belirlenir, bu kararla huzur  hakkı ödenir.  k‐ Yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. 

l‐ Yönetim kurumları Eğitim kurumları kurar ve yönetir. 

m‐ Yönetim kurulu Spor kulübü kurar ve icra eder. 

Derneğin Faaliyet Alanı   Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Madde  3‐:  Üye  olma  hakkı:  Otel,  Yatay  ve  Dikey  binaların  (Alışveriş  merkezleri,  Sanayi,  Fabrikalar,  Hastane,  Plaza  ve  Rezidans  vb.)  Teknik  Servislerinde  ve  IT  bilişim  birimlerinde  teknisyen veya yöneticilik yapmış ve yapmakta olan Teknik Müdür, Yardımcıları ve tüzel kişiler  bu  derneğe  üye  olabilirler.  Yabancı  uyruklular  da  yasaların  öngördüğü  şartlarda  üye  veya  yönetici olabilir. Asil Üye, Fahri Üye, ve Şeref Üyesi diye üç şekilde üye oluşturabilir. Ancak  fahri üye ve şeref üyelerinin oy kullanma hakkı yoktur. Fahri ve Şeref üyeleri için ikamet şartı  aranmaz. Dernek Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatlarda kabulüne ve reddine tek  yetkili makamdır. Üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat  sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 

Madde  4 : Üyelikten  Çıkma : Yasalar  ve  dernekler  yasası  uyarınca  hüküm  giymiş  kişiler  ile  dernek  tüzüğüne    ve  bu  tüzüğe  bağlı  yönetmeliklere  aykırı  hareket  edenler  gene  Dernek  tüzüğü  ve  yönetmeliklerince  cezalandırılır  ve/veya  çıkarılır.  Derneğe  üye  olma  hakkını  kaybedenlerle  Dernek  Tüzüğüne  aykırı  hareketlerinden  dolayı  çıkarılma  kararı  verilenlerin  üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumların birinin tesbiti halinde üyelik kaydı dernek  yönetim  kurulunca  silinir.  Dernek  Tüzüğüne  aykırı  hareketlerinden  dolayı  üyelikten  çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.  Yönetim  kurulu  salt  çoğunluğu  kararıyla  haklı  ve  geçerli    olmadığı  belirlenen  nedenlerle  herhangi bir faaliyete üç kez ardı ardına iştirak etmeyen üyenin, üyelik vazifesini icra etmediği  ve  üyelikten  çıktığı kabul edilir. Aidatını  üç yıl  ardı  ardına ödemeyen  üyenin  üyeliğinin  sona  erdiği kabul edilir. Yönetim Kurulundan herhangi bir üyenin, geçerliliği yönetim kurulunun salt  çoğunluğu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın üç kez ardı ardına yönetim kurulu  toplantılarına ve/veya dernek faaliyetlerine katılmaması durumunda yönetim kurulu ve üyelik  vazifesini  icra  etmediği  kabul  edilir,  anılan  üye,  yönetim  kurulu  üyeliğinden  istifa  etmiş  ve  dernek  üyeliğinden  çıkmış  sayılır.  Herhangi  bir  gerekçe  ile  üyelikten  çıkmış  olduğu  sayılan  üyelerin genel kurula itiraz hakkı vardır.  Madde 5: Üyelikten Çıkma: Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.  Madde 6 : Üyelerin Hakkı: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulca bir  oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Fiil ehliyetine sahip  bulunan ve derneğin  amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve  Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere  kaydedilir.  Derneğin  asil  üyeleri,  derneğin  kurucuları  ile  müracaatları  üzerine  yönetim  kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Madde 7‐ Dernek Organları  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1‐Genel Kurul  2‐Yönetim Kurulu  3‐Denetim Kurulu 

Madde  8‐ Dernek Genel  Kurulunun  Kuruluş  Şekli, Toplanma Zamanı  ve  Çağrı  ve Toplantı  Usulü  Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal  delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegeler oluşur. 

Genel Kurul;  1‐Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2‐Yönetim  veya  denetim  kurulunun  gerekli  gördüğü  hallerde  veya  dernek  üyelerinin  beşte  birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.   Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer  ve saatte toplanır.  

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.   Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh  hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.  Çağrı Usulu  Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini  düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş önceden, günü saati, yeri  ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle  toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci  toplantının  hangi  gün  saat  ve  nerede  yapılacağı  da  belirtilir.  İlk  toplantı  ile  ikinci  toplantı  arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.  Toplantı,  çoğunluk  sağlanamaması  sebebinin  dışında  başka  bir  nedenle  geri  bırakılırsa,  Bu  durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne  uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı  ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre  yeniden çağrılır.                                                                                                                                                                      Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin  feshi  hallerinde  ise  üçte  ikisinin  katılımıyla  toplanır;  çoğunluğun  sağlanamaması  sebebiyle  toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya  katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel  kurula  katılma  hakkı  bulunan  üyelerin  listesi  toplantı  yerinde  hazır  bulundurulur.  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu  üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,  yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu  başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter  sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek  üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman  seçilerek divan heyeti oluşturulur.  Dernek  organlarının  seçimi için  yapılacak  oylamalarda,  oy kullanan  üyelerin  divan  heyetine  kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.   Genel  kurulda,  yalnızca  gündemde  yer  alan  maddeler  görüşülür.  Ancak  toplantıda  hazır  bulunan  üyelerin  onda  biri  tarafından görüşülmesi yazılı  olarak istenen konuların gündeme  alınması zorunludur.  Genel kurulda  her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal  üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel  kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.  Toplantıda  görüşülen  konular  ve  alınan  kararlar  bir  tutanağa  yazılır  ve  divan  başkanı  ile  yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı  sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim  kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni  seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Madde 9‐ Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri          Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli  oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından  mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş  bir  kaba  atılması  ile  toplanan  ve  oy  vermenin  bitiminden  sonra  açık  dökümü  yapılarak  belirlenen oylardır.  Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  Genel kurul kararları,  toplantıya katılan üyelerin  salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki Tüzük  değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile  alınabilir.  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Bütün  üyelerin  bir  araya  gelmeksizin  yazılı  katılımıyla  alınan  kararlar  ile  dernek  ile  dernek  üyelerinin  tamamının  bu  tüzükte  yazılı  çağrı  usulüne  uymaksızın  bir  araya  gelerek  aldığı  kararlar geçerlidir. Bu şekilde kararlar alınması olağan toplantı yerine geçmez.  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10‐ Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşüp karara bağlanır. 

1‐Dernek organlarının seçilmesi, 

2Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                                                                                                               

3‐Yönetim  ve  denetim  kurulları  raporlarının  görüşülmesi  ve  yönetim  kurulunun  ibrası,                       

4‐Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5‐Derneğin  diğer  organlarının  denetlemesi  ve  gerek  görüldüğünde  haklı  sebeplerle  onların  görevden alınması,                                                                                                                                  

 6‐Üyeliğin  reddi  veya  üyelikten  çıkarma  hakkında  verilen  yönetim  kurulu  kararlarına  karşı  yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,                                                                                   

7‐ Dernek için gerekli  olan  taşınmaz malların  satın alınması veya mevcut  taşınmaz malların  satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,                                                                  

8‐Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip  aynen veya değiştirilerek onaylanması,                                                                                              

9‐Dernek  yönetim  ve  denetim  kurullarının  kamu  görevlisi  olmayan  başkan  ve  üyelerine  verilecek  ücret  ile    her  türlü  ödenek,  yolluk  ve  tazminatlar  ile  dernek  hizmetleri  için  görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tesbit edilmesi,               

10‐Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 

11‐Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili  işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,                                          

12‐Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak  katılması veya ayrılması                                                                                                             

13‐Derneğin vakıf kurması,                                                                                                                   

14‐Derneğin fesih edilmesi,                                                                                                                        15‐Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,                                       

16‐Derneğin  en  yetkili  organı  olarak  derneğin  diğer  bir  organına  verilmemiş  olan  işlerin  görülmesi ve yetkilerin kullanılması,                                                                                                

17‐Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.                

Madde 11‐ Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri                                                                                        Yönetim  kurulu  beş  asıl  ve  beş  yedek  üye  olarak  genel  kurulca  seçilir.  Yönetim  kurulu,  seçimden  sonraki  ilk  toplantısında  bir  kararla  görev  bölüşümü  yaparak  başkan,  başkan  yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi  şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye  tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.    Yönetim kurulu  asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşaltma olduğu takdirde  genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getirir.                                                                                  

1‐Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine  veya bir üçüncü kişiye yetki  vermek,  2‐Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak  genel kurula sunmak,  

3‐Derneğin  çalışmaları  ile  ilgili  yönetmelikleri  hazırlayarak  genel  kurul  onayına  sunmak,                        

4‐ Genel kurulun verdiği yetki ile  taşınmaz mal satın almak, derneğe ait  taşınır ve  taşınmaz  malları satmak bina veya  tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine  rehin,  ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 

5‐Yönetim kurulunun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

6‐Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 

7Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,                                                                          8‐ Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

9‐Her  faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı  tablosu veya bilanço ve gelir  tablosu ile  yönetim  kurulu  çalışmalarını  açıklayan  raporunu  düzenlemek,  toplandığında  genel  kurula  sunmak,                                

10‐Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

11‐Derneğe  üye  alınması  veya  üyelikten  çıkarılma  hususlarında  karar  vermek,                           

12‐Derneğin  amacını  gerçekleştirmek  için  yetkisi  dahilinde  her  çeşit  kararı  almak  ve  uygulamak,        

13‐Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 12‐ Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri,  Denetim  kurulu,  üç  asıl  ve  üç  yedek  üye  olarak  genel  kurulca  seçilir.  Denetim  kurulu  asıl  üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı  oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri,  Denetim  kurulu;  derneğin,  tüzüğünde  gösterilen  amaç  ve  amacın  gerçekleştirilmesi  için  sürdürüleceği  belirtilen  çalışma  konuları  doğrultusunda  faaliyet  gösterip  göstermediğini,  defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,  dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler  ve  denetim  sonuçlarını  bir  rapor  halinde  yönetim  kuruluna  ve  toplandığında  genel  kurula  sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Madde13‐     Derneğin Gelir Kaynakları  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1‐ Üye aidatı: Üyelerden yıllık aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir,  ancak yönetim kurulu tarafından yapılan genel giderlere üyeler eşit olarak katılmak  zorundadır. 

2‐ Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen  üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir. 

3‐ Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,                                     4‐ Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,  spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,                                                                                5Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,                                                                                             6‐Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve  yardımlar, 

7‐Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği  ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

8‐Diğer gelirler. (Hibe, fon, kısa ve uzun vadeli kaynak ve proje A.B. Projesi v.b.)  Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler           

Madde 14‐ Defter Tutma Esasları;    Dernekte,  işletme  hesabı  esasına  göre  defter  tutulur.  Ancak,  yıllık  brüt  gelirin  Dernekler  Yönetmeliğinin  31.  Maddesinde  belirtilen  haddi  aşması  durumunda  takip  eden  hesap  döneminden  başlayarak  bilanço  esasına  göre    defter  tutulur,                            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin  altına  düşülürse,  takip  eden  yıldan  itibaren  işletme  hesabı  esasına  dönülebilir.  Yukarıda  belirtilen  maddeye  bağlı  kalmaksızın  yönetim  kurulu  kararı  ile  bilanço  esasına  göre  defter  tutulabilir.                           Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu  hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü                                                                                                                                     Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak  tutulur. Tutulacak Defterler  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.                                                                                                                        a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:                                  1‐  Karar  Defteri:  Yönetim  kurulu  kararları  tarih  ve  numara  sırasıyla  bu  deftere yazılır  ve  kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.                                                                       

2‐  Üye  Kayıt  Defteri:  Derneğe  üye  olarak  girenlerin  kimlik  bilgileri,  derneğe  giriş  ve  çıkış  tarihleri  bu  deftere  işlenir.  Üyelerin  ödedikleri  giriş  ve  yıllık  aidat  miktarları  bu  deftere  işlenebilir.                                 

3‐Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.  Gelen veya giden evraklar çıktısı  alınmak suretiyle saklanır.                                                                     

4‐Demirbaş  Defteri:  Derneğe  ait  demirbaşların  edinme  tarihi  ve şekli  ile  kullandıkları  veya  verildikleri  yerler  ve  kullanım  sürelerini  dolduranlarının  kayıttan  düşürülmesi  bu  deftere  işlenir.                                

5‐ İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak  bu deftere işlenir.                                                                                                                                                                  

6‐ Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin  seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve  iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:  1‐(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması  durumunda da tutulur. 

2‐ Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt  şekli    Vergi  Usul  Kanunu  ile  bu  kanunun  Maliye  Bakanlığına  verdiği  yetkiye  istinaden  yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  Defterlerin Tasdiki  Dernekte,  tutulması  zorunlu  olan  defterler  kullanmaya  başlamadan  önce  il  dernekler  müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar  devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler  ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl  yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler   Yönetmeliği  EK‐16’da  belirtilen)  ‘’İşletme  Hesabı  Tablosu’’  düzenlenir.  Bilanço esasına  göre  defter tutulması durumunda ise , yıl sonlarında (31 Aralık ), Maliye Bakanlığınca yayımlanan  muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.  Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri                                                                                                                  Madde 15‐  Gelir ve gider belgeleri;                                                                                                                Dernek gelirleri,  (Dernekler Yönetmeliği EK‐17’de örneği bulunan) ‘’Alındı Belgesi’’ ile  tahsil  edilir.  Dernek  gelirlerinin  bankalar  aracılığı  ile  tahsili  halinde  banka  tarafından  düzenlenen  dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  Dernek  giderleri  ise  fatura,  perakende  satış  fişi,  serbest  meslek  makbuzu  gibi  harcama  belgeleri İle yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında  bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da  bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK‐13’te örneği bulunan) Gider makbuzu  düzenlenir.  Dernek  tarafından  kişi,  kurum  veya  kuruluşlara  yapılacak  bedelsiz mal  ve  hizmet  teslimleri  (Dernekler Yönetmeliği EK‐14’te örneği bulunan) ‘’Aynı Yardım Teslim Belgesi’’ ile yapılır. Kişi,  kurum  veya    kuruluşlar  tarafından  derneğe  yapılacak  bedelsiz  mal  ve  hizmet  teslimleri  ise  (Dernekler Yönetmeliği EK‐15’te örneği bulunan) ’’Aynı Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir.  Alındı Belgeleri                                                                                                                                                                       Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’(Dernekler Yönetmeliği EK‐17 de   gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.   Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kayıt edilmesi  eski  ve  yeni  saymanlar arasında  devir  teslimi  ve  alındı  belgesi  ile  dernek  adına  gelir  tahsili  edecek kişi veya kişiler  tarafından  bu alındı  belgelerinin kullanımına ve  toplanılan gelirlerin  teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.              Yetki Belgesi   Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,  yönetim  kurulu  kararı  ile  tespit  edilir.  Gelir  tahsil  edecek  kişilerin  açık  kimliği,  imzası  ve  fotoğraflarını  ihtiva  eden  (Dernekler  Yönetmeliği  EK‐19’da  örneği  bulunan)’’Yetki  Belgesi’’  dernek  tarafından  üç  nüsha  olarak  düzenlenerek,  dernek  yönetim  kurulu  başkanınca  onaylanır.  Yetki  belgelerinin  birer  sureti  dernekler  birimlerine  verilir.  Yetki  belgesi  ile  ilgili  değişiklikler yönetim kurulu başkanınca , onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.              Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir  suretinin  dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir etmeye başlayabilirler.              Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi v.b. hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin  ilgili hükümlerine göre hareket edilir.  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve  diğer  belgeler  özel  kanunlarda  belirtilen  süreler  saklı  kalmak  üzere,  kaydedildikleri  defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.  Beyanname Verilmesi  Madde 16‐ derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarı  ile  sonuçlarına  ilişkin  (Dernekler  Yönetmeliği  EK‐21’de  sunulan)  ‘’Dernek  Beyannamesi’’  dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde  dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.  Bildirim Yükümlülüğü* Madde 17‐Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim  kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK‐3 te  sunulan) ‘’Genel kurul Sonuç Bildirimi ’’ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki  idare amirliğine bildirilir: 

Genel kurul sonuç bildirimi:                                                                                                                         

1‐ Divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman  tarafından imzalanmış genel kurul  toplantı  tutanağı örneği,                                                                                                                                             2‐Tüzük  değişikliği  yapılmışsa,  tüzüğün  değişen  maddelerinin  yeni  ve  eski  şekli  ile  dernek  tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.  Taşınmazların Bildirilmesi  Derneğin  edindiği  taşınmazlar  tapuya  tescilinden  itibaren  otuz  gün  içinde  (dernekler  yönetmeliği  EK‐26’da  sunulan)’’taşınmaz  mal  bildirimi’’ni  doldurmak  suretiyle  mülki  idare  amirliğine bildirilir.  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  (Dernekler yönetmeliği EK‐4 te belirtilen)’’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ iki nüsha olarak  doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.  Bildirim  formuna,  yurt  dışından  yardım  alınması  hususunda  alınmış  yönetim  kurulu  kararı  örneği,  varsa  bu  konuda  düzenlenen  protokol,  sözleşme  ve  benzeri  belgeler  ile  yardımın  aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.            Nakdi yardımlarının bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının  yerine getirilmesi zorunludur.  Derneğin İç Denetimi   Madde  18‐  Dernekte genel  kurul,  yönetim  kurul,  yönetim  kurulu  veya  denetim  kurulu  tarafından  iç  denetim  yapılabileceği  gibi,  bağımsız  denetim  kuruluşlarına  da  denetim  yaptırılabilir.  Genel  Kurul,  yönetim  kurulu  veya  bağımsız  denetim  kurullarınca  denetim  yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  Denetim kurulu tarafından en geç  yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul  veya  yönetim  kurulu,  gerek  görülen  hallerde  denetim  yapabilir  veya  bağımsız  denetim  kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  Derneğin borçlanma usulleri                                                                                                                                Madde 19‐ Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç olması  halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı  konularında  olabileceği  gibi  nakit  olarak  ta  yapılabilir.  Ancak  bu  borçlanma,  derneğin  gelir  kaynakları  ile  karşılanamayacak  miktarda  ve  derneği  ödeme  güçlüğüne  düşürecek  nitelikte  yapılamaz.  Derneğin Şubelerinin Kuruluşu  Madde  20‐  Dernek,  gerekli  görülen  yerlerde  açılacak  olan  şubeyi  yönetim  kurulu  başkanı  yönetime sunar ve gerekli görüldüğünde yönetim kurulu başkanı nezdinde şube açılabilir. Bu  amaçla  yönetim  kurulunca  yetki  verilen  en  az  üç  kişilik  kurucular  kurulu,  Dernekler  Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en  büyük mülki amirliğine verir.  Şubelerin Görev ve Yetkileri   Madde 21‐ Şubeler,  tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda  özerk  faaliyetlerde  bulunmakla  görev  ve  yetkili,  tüm  işlemlerinden  doğan  alacak  ve  borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.  Şubelerin Organları ve Şubelere uygulanacak Hükümler 

Madde 22‐ Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul,  şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek , denetim kurulu ise  üç asıl üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu  tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.  Şubelerin  Genel  Kurullarının  Toplanma  Zamanı  ve  Genel  Merkez  Kurulunda  Nasıl  Temsil  Edileceği 

Madde 23‐ Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından  en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı  içerisinde,  şube  yönetim  kurulunca  belirlenecek  gün  yer  ve  saatte  toplanır.  Şubeler,  genel  kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki  idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek  zorundadırlar. Şubeler, genel merkez  genel  kurulunda  seçimlik  ve  doğal  delegelerle  temsil  edilir.  Şubelerin  yönetim  ve  denetim  kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20)  üye için bir (1) arta kalan  üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere  seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeye temsilen genel merkez genel kuruluna  katılma  hakkına  sahiptir.  Genel  merkez  kuruluna  en  son  şube  genel  kurulunda  seçilen  delegeler  katılır.  Genel  merkez  yönetim  ve  denetim  kurulu  üyeleri  genel  merkez  genel  kuruluna katılır, ancak  şube adına  delege  seçilmedikleri  sürece  oy kullanamazlar. Şubelerin  yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna  seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.   Temsilcilik Açma                                                                                                                                            Madde 24‐ Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile yönetim  kurulu  kararıyla  temsilcilik  açabilir.  Temsilciliğin  adresi,  yönetim  kurulu  kararıyla  temsilci  olarak görevlendirilen kişi veya kişiler  tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak  bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği  Madde 25‐ Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda  tüzük değişikliği  yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu  aranır.  Çoğunluğun  sağlanamaması  sebebiyle  toplantının  ertelenmesi  durumunda  ikinci  toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak , bu  toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim  kurulları  üye  tam  sayısının  iki  katından  az  olamaz.  Tüzük  değişikliği  için  gerekli  olan  karar  çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel  kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  Tasfiye işlemleri                                                                                                                                               Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal  ve haklarının tasviyesi son yönetim  kurulu  üyelerinden  oluşan  tasfiye  kurulunca  yapılır.  Bu  işlemlere,  feshe  ilişkin  genel  kurul  kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.  Tasfiye  kurulu,  mevzuata  uygun  olarak  derneğin  para,  mal  ve  hakların  tasfiyesi  işlemlerini  baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını  inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve  banka  kayıtları  ile  diğer  belgelerinin  tespiti  yapılarak  varlık  ve  yükümlülükleri  bir  tutanağa  bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları  paraya  çevrilerek  alacaklılara  ödenir.  Derneğin  alacaklı  olması  durumunda  alacaklar  tahsil  edilir. Alacakların  tahsil edilmesi  ve borçların ödenmesinden sonra kalan  tüm para ,mal ve  hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmişse  derneğin  bulunduğu  ildeki  amacına  en  yakın  ve  fesih  edildiği  tarihte  en  fazla  üyeye  sahip  derneğe  devredilir.  Tasfiyeye  ilişkin  tüm  işlemler  tasfiye  tutanağında  gösterilir  ve  tasfiye  işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay  içinde  tamamlanır.  Derneğin  para,  mal  ve  haklarının  tasfiye  ve  intikal  işlemlerinin  tamamlanmasını  müteakip  tasfiye  kurulu  tarafından  durumun  yedi  gün  içinde  bir  yazı  ile  dernek  merkezinin  bulunduğu  yerin  mülki  idare  amirliğine  bildirilmesi  ve  yazıya  tasfiye  tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin  defter  ve  belgelerini  tasfiye  kurulu  sıfatıyla  son  yönetim  kurulu  üyeleri  saklama   görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma  süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği                                                                                                                                            Madde 27‐ Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve  bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler  hakkındaki hükümleri uygulanır.